Z á p i s
z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne 14. listopadu 2002 od 17:00 hodin ve školní jídelně ZŠPřítomno: 15 členů zvoleného zastupitelstva města (dle prezenční listiny)

Zápisem pověřena: Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ

Program:
 1. Zahájení – prezence
 2. Schválení způsobu hlasování
 3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
 4. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
 5. Volba starosty města
 6. Stanovení počtu volených
  • počet členů rady města
  • funkce starosty jako uvolněný (neuvolněný) funkcionář
  • funkce místostarosty jako uvolněný (neuvolněný) funkcionář
 7. Volba místostarosty
 8. Volba zbývajících členů rady města
 9. Usnesení

 1. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města po volbách ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 zahájil v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 91 nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva města pan Petr Kadrmas. Prezencí bylo zjištěno, že jednání jsou přítomni všichni členové zvoleného zastupitelstva.

 2. Předsedající podal návrh na veřejné hlasování dle podaných návrhů
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (návrh byl přijat)


 3. Předsedající přednesl zákonem stanovený slib . Všech 15 členů zastupitelstva města složilo slib pronesením slova "slibuji" a složení slibu potvrdilo svým podpisem (příloha originálu zápisu)

 4. Návrhová komise pro návrh na usnesení a následné ověření zápisu z dnešního jednání byla navržena ve složení: p.Jan Horák a p. RSDr. Ivo Šubrt
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (návrh byl přijat)


 5. Volba starosty města:
  návrhy: Ing. Jarosla Chmelař
  pro: 2 proti: 7 zdržel se: 6

  Dagmar Berrová
  pro: 9 proti: 2 zdržel se: 4

  Jak vyplývá z výsledku hlasování, starostkou města byla zvolena paní Dagmar Berrová, která se poté ujala řízení dalšího jednání zastupitelstva města.

 6. Stanovení počtu volených:
  • stanovení počtu členů rady města – návrh 5 členů
   pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz. usnesení)

  • návrh: starostka uvolněný funkcionář
   pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

  • místostarosta neuvolněný funkcionář:
   pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0


 7. Volba místostarosty města:
  návrhy: Jan Horák
  pro: 10 proti: 3 zdržel se: 2


 8. Volba zbývající členů rady města:
  návrhy: Ing.Václav Jiránek
  pro: 14 proti: 1 zdržel se: 0

  Ing.Věra Javůrková
  pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1

  Ing.Jaroslav Chmelař
  pro: 11 proti: 1 zdržel se: 3
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Svoboda nad Úpou konaného dne 14. listopadu 2002 od 17,00 hodin ve školní jídelně ZŠ Svoboda nad Úpou

Zastupitelstvo města po projednání:
1/1/02 volí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
 1. Starostkou města paní Dagmar Berrovou
 2. Místostarostou města pana Jana Horáka
 3. Další členy rady města
  • Ing. Václava Jiránka
  • Ing. Věru Javůrkovou
  • Ing. Jaroslava Chmelaře
2/1/02 bere na vědomí podle § 69,odst.2 zákona č.128/200 Sb.,
1. Složení slibu všech zvolených členů zastupitelstva města

3/1/02 1. Stanovuje počet členů rady města podle § 84,odst.2,písm.l zákona č. 128/2000 Sb.,
2. stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města podle § 84 odst. 2,písm.n zákona č. 128/2000 Sb., - 1 : starostka města

pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (usnesení bylo schváleno)


Dagmar Berrová Ověřovatelé:
starostka města RSDr.Ivo Šubrt
Jan Horák