Z á p i s
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne 4. prosince 2002 od 18,00 hodin ve školní jídelně ZŠJednání řídlila:Dagmar Berrová, starostka města

Přítomno: 15 členů zvoleného zastupitelstva města (dle prezenční listiny)

Zápisem pověřena: Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ

Program:
 1. Zahájení – prezence
 2. Seznámení s programem
 3. Volba návrhové komise
 4. Určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
 5. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 14.11.2002
 6. Jednací řád zastupitelstva města
 7. Volba předsedy finančního výboru
 8. Volba dalších členů finančního výboru
 9. Volba předsedy kontrolního výboru
 10. Volba dalších členů kontrolního výboru
 11. Jednací a organizační řády výborů
 12. Rozpočtové změny
 13. Odměny členů rady města , místostarosty a předsedů výborů
 14. Rozprava
 15. Usnesení

 1. Jednání zahájila starostka města paní Dagmar Berrová v 18,00 hodin. Přítomno bylo všech 15 členů zastupitelstva města.

 2. Starostka seznámila přítomné s navrhovaným programem.Navrhla program doplnit o schválení Zadání Územního plánu města
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (doplnění bylo schváleno)

  Dále k programu nebylo ze strany poslanců připomínek.
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (program byl schválen)

 3. Návrhová komise byla všemi 15 členy zastupitelstva zvolena v tomto složení: p.Mgr. Zdeněk Rolenec a p. RNDr. Radko Tásler

 4. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni p.Ing.Jan Bena a p.Josef Slanina

 5. Zápis z minulého jednání ze dne 14.11.2002 byl všemi přítomnými 15 členy zastupitelstva schválen bez připomínek

 6. Zastupitelstvu byl předložen jednací řád zastupitelstva města. V návrhu jsou již zapracovány veškeré požadavky členů zastupitelstva
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 7. Dalším bodem jednání byla volba předsedy finančního výboru. Navržen byl p. Josef Slanina
  pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 8. Dále byla na programu volba dalších členů finančního výboru.
  Návrhy: p.RSDr.Ivo Šubrt
  pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

  pí. Dana Eliášková
  pro: 14 proti: 1 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 9. Dalším bodem jednání byla volba předsedy kontrolního výboru. Navržen byl pan Ing. Jan Bena.
  pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 10. Dále byly podány návrhy na volbu dalších členů kontrolního výboru.
  Návrhy: p. Alekos Pejos
  pro: 13 proti: 0 zdržel se: 2 (viz usnesení)

  p. Miroslav Hedvičák
  pro: 7 proti: 2 zdržel se: 6 (návrh nebyl přijat)

  p. Miroslav Konečný
  pro: 11 proti: 2 zdržel se: 2 (viz usnesení)

 11. Zastupitelstvu byly předloženy návrhy jednacích a organizačních řádů výborů finančního a kontrolního. Rovněž v těchto návrzích byly zapracovány veškeré připomínky členů zastupitelstva města
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 12. Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtových změn. Jedná se o částku 20.000,- Kč navýšení rozpočtu pro Sbor dobrovolných hasičů,kteří v letošním roce pomáhali likvidovat následky povodní. Hasičům, kteří se na těchto pracech podíleli bylo nutno uhradit refundace mez a další výdaje.Tyto měly být původně hrazeny ze státního rozpočtu, ale prozatím město žádné prostředky neobdrželo. Dále se jedná o částku 10.000,- na financování Mikulášské pro svobodské děti.
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 13. Zastupitelstvu byl předložen návrh na odměny členů rady města , místostarosty a předsedů výborů dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
  Místostarosta: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1
  Členové rady: pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
  Předs.výborů: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 2 (viz usnesení)

 14. Zastupitelstvu bylo předloženo zadání Územního plánu města. Nebylo k němu připomínek
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 15. V rozpravě nevystoupil nikdo z přítomných členů zastupitelstva města

 16. U S N E S E N Í zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 4.12.2002
  4/2/02 Zastupitelstvo města schvaluje:
  1. Jednací řád zastupitelstva města Svoboda nad Úpou
  2. Jednací a organizační řád finančního a kontrolního výboru
  3. Rozpočtové změny: navýšení rozpočtu o 20.000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů na refundace mezd členům, kteří pomáhali v letošním roce likvidovat následky povodní, dále navýšení rozpočtu o 10.000,- na Mikulášsku zábavu pro svobodské děti
  4. odměny čl.rady, předsedů výborů a místostarostovi dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. (viz příloha originálu zápisu)
  5. zadání Územního plánu města
  5/2/02 Zastupitelstvo města volí:
  1. Předsedu finančního výboru pana Josefa Slaninu
  2. Členy finančního výboru p.RSDr.Ivo Šubrta a paní Danu Eliáškovou
  3. Předsedu kontrolního výboru pana Ing. Jana Benu
  4. Členy kontrolního výboru p.Alekose Pejose a p.Miroslava Konečného

  Hlasování o usnesení:
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

Jednání zastupitelstva města Svobody nad Úpou bylo ukončeno v 19,00 hodin.


Dagmar Berrová Ověřovatelé:
starostka města Ing. Jan Bena
Josef Slanina