Z á p i s
ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne 7. ledna 2003 od 18:00 hodin ve školní jídelně ZŠJednání řídlila:Dagmar Berrová, starostka města

Přítomno: 15 členů zvoleného zastupitelstva města (dle prezenční listiny)

Zápisem pověřena: Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ

Program:
 1. Zahájení – prezence
 2. Seznámení s programem
 3. Volba návrhové komise
 4. Určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
 5. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 4.12.2002
 6. Rozpočet města na rok 2003
 7. Prodej nemovitostí
 8. Změna vyhlášky o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
 9. Rekonstrukce Základní školy + úvěr na rekonstrukci
 10. Odvolání zástupce města v akciové společnosti VaK
 11. Jmenování zástupce města v akciové společnosti VaK
 12. Rozprava
 13. Usnesení

 1. Jednání zahájila starostka města paní Dagmar Berrová v 18:00 hodin. Prezencí bylo zjištěno, že jednání jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města.

 2. Starostka seznámila přítomné s navrhovaným programem. Doporučila program, který byl zveřejněn na úřední desce MěÚ doplnit o navrhovanou změnu vyhlášky o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, dále o projednání návrhu finančního výboru na rekonstrukci základní školy a s tím spojené přijetí úvěru, dále o projednání odvolání zástupce města v akciové společnosti VaK a jmenování nového zástupce města v akciové společnosti VaK.
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (program byl schválen včetně doplnění)

 3. Návrhová komise byla všemi 15 členy zastupitelstva města zvolena v tomto složení: Ing. Václav Jiránek a Ing. Věra Javůrková.

 4. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Svatava Juhászová a pan Ing.Jaroslav Chmelař

 5. Zápis z minulého jednání ze dne 4.prosince 2002 byl schválen bez připomínek všemi 15 přítomnými členy zastupitelstva

 6. Návrh rozpočtu města na rok 2003 předložil předseda finančního výboru pan Josef Slanina. Ze strany členů zastupitelstva k němu nebylo připomínek
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 7. Prodej nemovitostí:
  • Ing. Jan Bena žádá odkoupení p.p.č.338/1 v k.ú.Svoboda n.Ú. na výstavbu rodinného domu
   pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

  • Mgr.Ing.Samuel Hejzlar žádá odkoupení části p.p.č.260/1 v k.ú.Maršov 1. Pozemek schválen k prodeji p.M.Procházkovi, dosud neprodán. Vzhledem k některým nejasnostem byl podán návrh, prodej tohoto pozemku neřešit na dnešním jednání,prověřit a řešit na příštím zasedání.
   pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

  • Otakar a Dagmar Tlachačovi žádají odkoupení části p.p.č.642 v k.ú.Maršov 1 30 m2
   pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

  • Paní MUDr. Karolina Feduňová žádá odkoupení části p.p.č.56/1,pozemek sousedí se zahradou ve vlastnictví žadatelky. Pan Slanina podal návrh,neřešit na tomto jednání prodej pozemku, prověřit vzhledem k zimní údržbě komunikace
   pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

  • p.Bedřich Kornfeld žádá odkoupení hrobky č.274 na hřbitově v k.ú.Maršov 1, kterou má v pronájmu. Návrh odprodat za odhad
   pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 8. Zastupitelstvu byl podán návrh na změnu vyhlášky o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Návrh obdrželi všichni členové zastupitelstva k prostudování před jednáním. K návrhu nebylo připomínek
  pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 9. Předseda finančního výboru podal návrh na schválení rekonstrukce Základní školy ve Svobodě nad Úpou a s tím související přijetí úvěru na tuto akci . Pan Ing. Jiránek doporučil ponechat čas na promyšlení návrhu, na dnešním jednání neřešit. Pan Ing. Oravec navrhl, aby rekonstrukce byla schválena na dnešním jednání a finanční výbor byl pověřen přípravou úvěrových podmínek na rekonstrukci a jednáním s bankovními ústavy o podmínkách úvěru, a to do příštího jednání zastupitelstva města. Nejprve bylo hlasováno o návrhu p.Ing.Oravce:
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 10. Starostka města přednesla návrh rady města na odvolání pana Ing.Milana Oravce jako zástupce města v akciové společnosti VaK.
  pro: 6 proti: 2 zdržel se: 7 (návrh nebyl přijat)

 11. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat předchozí návrh v bodu 10, tento bod byl z programu vypuštěn jako bezpředmětný.

 12. V rozpravě vystoupil pan RNDr. Radko Tásler, který znovu otevřel otázku prodeje pozemku č.56/1 v k.ú.Svoboda nad Úpou, jehož část požadovala odkoupit paní MUDr. Karolina Feduňová. Vysvětlil, že tím, že město uvedený pozemek odprodá, nebude to nijak bránit v provádění zimní údržby komunikace /odklízení sněhu/. Paní Ing. Věra Javůrková přednesla řešení, které bylo předmětem pracovního jednání zastupitelstva v prosinci 2002. A to odprodat celý uvedený pozemek, požadovanou část paní MUDr.Feduňové, zbytek rozdělit a části nabídnout vlastníkům nemovitostí, které s tímto pozemkem sousedí. Proto navrhla revokovat rozhodnutí uvedené v bodu 7 a přijmout navrhované řešení
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 13. Zastupitelstvu bylo předloženo zadání Územního plánu města. Nebylo k němu připomínek
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 14. U S N E S E N Í zastupitelstva města Svobody nad Úpou z 3. veřejného jednání zastupitelstva města ze dne 7. ledna 2003
  6/3/03 Zastupitelstvo města schvaluje:
  1. Rozpočet města na rok 2003 (příloha originálu zápisu)
  2. Prodej p.p.č.338/1 v k.ú.Svoboda p.Ing.Janu Benovi
  3. Prodej části p.p.č.642 v k.ú.Maršov 1, 30m2 manželům Otakaru a Dagmar Tlachačovým
  4. Prodej p.p.56/1 v k.ú.Svoboda nad Úpou, rozdělit, část 70m2 odprodat paní MUDr.Karolině Feduňové, ostatní části nabídnout vlastníkům nemovitostí, které s pozemkem sousedí
  5. Změnu vyhlášky o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem (příloha originálu zápisu)
  6. Rekonstrukci Základní školy ve Svobodě nad Úpou
  7. Prodej hrobky č.274 na hřbitově v k.ú. Maršov 1 panu Bedřichovi Kornfeldovi za cenu odhadu
  7/3/03 Zastupitelstvo města pověřuje:
  • finanční výbor přípravou úvěrových podmínek na rekonstrukci Základní školy ve Svobodě nad Úpou a jednáním s bankovními ústavy o podmínkách úvěru a to do příštího veřejného zasedání zastupitelstva města

  Hlasování o usnesení:
  pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

Jednání zastupitelstva města Svobody nad Úpou bylo ukončeno v 19:00 hodin.


Dagmar Berrová Ověřovatelé:
starostka města Svatava Juhászová
Ing. Jaroslav Chmelař