Z á p i s
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne 18. března 2003 od 18:00 hodin ve školní jídelně ZŠJednání řídlila:Dagmar Berrová, starostka města

Přítomno: 14 členů zvoleného zastupitelstva města (dle prezenční listiny)

Omluven: p.RNDR Radko Tásler

Zápisem pověřena: Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ

Program:
 1. Zahájení - prezence
 2. Seznámení s programem
 3. Volba návrhové komise
 4. Určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
 5. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 7. ledna 2003
 6. Přijetí úvěru na rekonstrukci základní školy
 7. Výběr bankovního ústavu a úvěrových podmínek
 8. Prodej nemovitostí
 9. Jmenování zástupce města do rady KRNAP
 10. Svazek obcí Východní Krkonoše
 11. Schválení stanov Svazku obcí Východní Krkonoše
 12. Rozpočtové změny
 13. Jmenování zástupce města do Dozorčí rady Nadačního fondu na pomoc Policii ČR
 14. Odvolání zástupce města v akciové společnosti VaK
 15. Jmenování zástupce města v akciové společnosti VaK
 16. Odměny předsedům kontrolního a finančního výboru
 17. Rozprava
 18. Usnesení
 19. Závěr

 1. Jednání zahájila starostka města paní Dagmar Berrová v 18,00 hodin. Prezencí bylo zjištěno, že přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva, je tudíž schopno se usnášet

 2. Starostka seznámila přítomné s navrhovaným programem. Doporučila program, který byl zveřejněn na úřední desce MěÚ doplnit o:
  • rozpočtové změny
   pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
  • jmenování zástupce do rady Nadačního fondu na pomoc Policii ČR
   pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
  • odvolání zástupce města v VaK a.s.
   pro: 10 proti: 0 zdržel se: 4
  • jmenování zástupce města v a.s. VaK
   pro: 10 proti: 0 zdržel se: 4
  • odměny předsedům kontrol. a finančního výboru
   pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1

  Hlasování o doplněném programu jako celku:
  pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1
  (program byl schválen)

 3. Návrhová komise byla 12 členy zastupitelstva (2 se zdrželi hlasování) zvolena v tomto složení: Ing. Jaroslav Chmelař a Mgr. Svatava Juhászová

 4. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určení: RSDr. Ivo Šubrt a Karel Riegel

 5. Zápis z minulého jednání ze dne 7.ledna 2003.
  ing. Jiránek vznesl námitku k bodu č. 9 zápisu, který se týkal schválení rekonstrukce základní školy. Domnívá se, že rekonstrukce schválena nebyla. Po diskusi, která se na toto téma rozvinula a ve které několik členů zastupitelstva potvrdilo, že tento bod je v pořádku starostka města dala hlasovat o připomínce pana Ing. Jiránka.
  pro: 1 proti: 12 zdržel se: 1 (neschváleno)

  Hlasování o zápisu z 7.ledna 2003:
  pro: 13 proti: 1 zdržel se: 0 (zápis schválen)

 6. Přijetí úvěru na rekonstrukci Základní školy ve Svobodě nad Úpou
  • starostka města přednesla návrh rady na odložení rozhodnutí o přijetí úvěru
  • p.Slanina vysvětlil proč finanční výbor posoudil nabídky bankovních ústavů, navrhnul zůstat u úvěru 9 mil.Kč a zbytek dofinancovat z prostředků města
  • p.Ing.Jiránek vznesl dotaz, zda je navrhovaná rekonstrukce to nejlepší řešení
  • p.RSDr.Šubrt - rekonstrukce vyřeší problémy školy na dalších 15 let, flikování není řešení, je třeba urychleně rozhodnout, rekonstrukci není možné provádět za plného provozu
  • paní starostka - nutno především podložit finanční věci, domnívá se, že částka 13,5 mil.Kč není konečná.
  Bylo rozhodnuto hlasovat o přijetí úvěru v částce 9 mil. Kč. Paní starostka podala návrh, aby o tomto bodu jednání bylo hlasováno podle jmen.
  Hlasování o návrhu:
  pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 (návrh přijat)
  Hlasování o přijetí úvěru:
  pro: 9 proti: 4 zdržel se: 1 (viz. usnesení)

 7. Výběr bankovního ústavu pro přijetí úvěru + úvěrové podmínky
  Pan Slanina, předseda finančního výboru přednesl návrh finančního výboru na přijetí úvěru od Československé obchodní banky, která nabídla nejlepší úvěrové podmínky. Hlasování o návrhu finančního výboru:
  pro: 12 proti: 0 zdržel se: 2 (viz. usnesení)
 8. Prodej nemovitostí:
  • žádost o odkoupení části p.p.č.123/1,k.ú.Maršov 2, výměra 400 m2 (žádost Tomáš a Petra Hrušovských) - návrh rady neodprodat, ponechat v pronájmu na dobu neurčitou
   pro: 8 proti: 0 zdržel se: 6 (návrh přijat)

  • žádost o odkoupení části p.p.č.123/1 v k.ú.Maršov 2, výměra 400 m2 (žádost Petr a Ivana Juhászovi) - návrh rady neprodat,ponechat v pronájmu na dobu neurčitou
   pro: 8 proti: 0 zdržel se: 6 (návrh přijat)

  • žádost o odkoupená části pozemku st.p.č.142/3,k.ú.Svoboda, výměra 25 m2 (žádost Jaroslav a Eva Šrůtkovi) - návrh rady neprodat, ponechat v pronájmu na dobu neurčitou
   pro: 9 proti: 0 zdržel se: 5 (návrh přijat)

  • žádost o odkoupení části pozemku st.p.č.142/3 v k.ú.Svoboda, výměra 2x2m (žádost Alexandr Laczika) - rada nedoporučuje prodej,pouze pronájem na dobu neurčitou
   pro: 10 proti: 0 zdržel se: 4 (návrh přijat)

  • žádost o odkoupení p.p.č.240/10 v k.ú.Maršov 1,výměra 8034 m2 (žádost Jaroslav Ritter) - rada nedoporučuje odprodej
   pro: 10 proti: 0 zdržel se: 4 (návrh přijat)

  • žádost o odkoupení části p.p.č.123/1 v k.ú.Maršov 2, výměra 150 m2 (žádost Zdeněk Tlachač) - rada nedoporučuje odprodej, pouze pronájem na dobu neurčitou
   pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (návrh přijat)

  • žádost o odkoupení části p.p.č.260/1 v k.ú.Maršov 1 (žádost Mgr.Ing.Samuel Hejzlar), pozemek schválen k prodeji panu JUDr.Procházkovi. Návrh projednat s panem JUDr.Procházkou, vyžádat si písemné stanovisko a řešit tuto žádost na dalším jednání zastupitelstva města
   pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (návrh přijat)

  • žádost o odkoupení p.p.č. 271 a 266/1 v k.ú.Svoboda na výstavbu garáží (žádost firma GEMEC-Union a.s.Žacléř) - rada nedoporučuje odprodej
   pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 (návrh přijat)

  • bezplatný převod místní komunikace - Správa a údržba silnic na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra vyřadila některé úseky komunikací ze silniční sítě a zařadila je do místních komunikací, s tím souvisí bezplatný převod na obce - v našem případě se jedná o ul.5.května,p.p.č.732 v k.ú.Svoboda. Vzhledem k nejasnostem ohledně výměry navrhl p.Subrt prověřit a odložit rozhodnutí na příští jednání zastupitelstva města
   pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (návrh přijat)

  • zastupitelstvu byla předložena nabídka paní Hoferové, majitelky domu čp.541 v ul.5.května na zpětné odkoupení uvedeného objektu městu (na základě předkupního práva města) za 750.000,- Kč. Rada zastupitelstvu navrhuje objekt neodkoupit a předkupní právo města zrušit.
   pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (návrh přijat) (viz. usnesení)

  • zastupitelstvu města byla předložena žádost o slevu objektů určených zastupitelstvem k prodeji a to: čp.94 Nový Svět (Šejnovi,Kuchař), čp.95 Nový Svět (Jana Mohrová) a čp.99 Nový Svět (Martin Drahota). Rada navrhuje slevu 10% odhadní ceny s tím, že platba bude 14 po zapsání do katastru nemovitostí.
   Ing. Oravec a Mgr.Juhászová navrhují 50% slevy odhadní ceny:
   pro: 7 proti: 3 zdržel se: 4 (návrh nebyl přijat)
   Starostka podala návrh na slevu 30% odhadní ceny
   Pan Kadrmas podal návrh na slevu 40% odhadní ceny.Hlasování o tomto posledním návrhu:
   pro: 12 proti: 1 zdržel se: 1 (viz. usnesení)
   Pan Ing. Oravec podal návrh aby v kupní smlouvě byly zakotveny tyto podmínky:převod vlastnictví po platbě kupní ceny, při nezaplacení kupní ceny do 1 roku po podpisu kupní smlouvy zrušení kupní smlouvy
   pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 (viz. usnesení)

  • zastupitelstvu byla předložena žádost pana Jana Šírla o zrušení předkupního práva na byt čp.117 na Rýchorském sídlišti, jehož je vlastníkem.
   V této souvislosti podal p.Šubrt návrh na zrušení předkupního práva města pro všechny byty na Rýchorském sídlišti
   pro: 3 proti: 2 zdržel se: 9 (návrh nebyl přijat)
   Bylo tudíž hlasováno o žádosti pana Jana Šírla s tím, že rada nedoporučuje zrušení předkupního práva města na byt čp.117 na Rýchorském sídlišti
   pro: 10 proti: 0 zdržel se: 4 (návrh přijat)

  • byt 2+1 čp.72 na Pietteho náměstí - poslední rozhodnutí zastupitelstva bylo přidělit uvedený byt manželům Jakubcovým jako náhradu za byt v budově ZŠ na Pietteho náměstí, která byla schválena k prodeji. Návrh rady města je vypsat nové výběrové řízení na prodej tohoto bytu a byt odprodat komerčním způsobem, obálkovou metodou nejvyšší konkrétní nabídce
   pro: 11 proti: 1 zdržel se: 2 (viz. usnesení)

 9. Na základě dotazu KRNAP ohledně zastupování města v radě KRNAP, rada města doporučuje, aby město Svoboda nad Úpou zastupovala starostka města paní Dagmar Berrová
  pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 10. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit vstup města do Svazku obcí Východní Krkonoše
  pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 11. Zastupitelstvu byly předloženy ke schválení Stanovy Svazku obcí Východní Krkonoše
  pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 (viz usnesení)

 12. Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtové změny - 15.000,- Kč na zpracování aktualizace návrhu Integrovaného programu rozvoje venkovského mikroregionu - svazku obcí Východní Krkonoše
  pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 13. Rada navrhuje zastupitelstvu jmenování starostky města paní Dagmar Berrové do Dozorčí rady Nadačního fondu na pomoc Policii ČR
  pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 14. Rada města navrhuje zastupitelstvu schválit návrh na odvolání zástupce města p.Ing.Oravce v akciové společnosti VaK
  pro: 8 proti: 2 zdržel se: 4 (viz usnesení)

 15. Rada města navrhuje zastupitelstvu schválit návrh na jmenování Ing.Jaroslava Chmelaře jako zástupce města akciové společnosti VaK
  pro: 12 proti: 1 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 16. Rada města předložila zastupitelstvu návrh na změnu výše odměny pro předsedu finančního výboru a předsedu kontrolního výboru na základě nařízení vlády č. 37/2003 ze dne 22.1.2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
  pro: 12 proti: 1 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 17. Rozprava:
  • p.Ing. Oravec doporučil zastupitelstvu delegovat zástupce města na řádnou valnou hromadu akciové společnosti VaK. Doporučil pana Ing. Chmelaře
   pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

  • pan Kadrmas vznesl dotaz na realizaci prodeje domu čp.406 v Kostelní ulici. Vzhledem k tomu, že žadatelé neustále mění své žádosti, rozhodla rada města nechat zpracovat úřední odhad objektu a to celého objektu i orientačně na podíly, s odhadem žadatele seznámit a vyzvat je ke konečnému vyjádření.
  • p.Ing. Bena, předseda kontrolního výboru podal informaci o zasedání kontrolního výboru, předložil zápis ze zasedání seznámil s úkoly, které si tento orgán stanovil na nadcházející období. Jedná se o kontrolu investiční akce :Rozvody vody v Mateřské škole na Rýchorském sídlišti", dále kontrola investiční akce "Schody na Sluneční stráň", dále Prověření dokladů týkajících se svozu komunálního a nebezpečného odpadu.
  • p.Slanina doporučil sestavit komisi, která se bude zabývat realizací rekonstrukce Základní školy ve Svobodě nad Úpou
  • p. Šubrt podpořil návrh pana Slaniny a doporučil pověřit radu města složením komise, která tuto akci bude realizovat.
   pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (viz usnesení)

 18. U S N E S E N Í zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze 4. veřejného jednání zastupitelstva města ze dne 18. března 2003
  8/4/03 Zastupitelstvo města schvaluje:
  1. přijetí úvěru a úvěrové podmínky ve výši 9 mil.Kč na rekonstrukci Základní školy ve Svobodě nad Úpou (viz příloha orig.zápisu)
  2. prodej nemovitostí (viz zápis)
  3. vstup města do svazku obcí Východní Krkonoše
  4. stanovy Svazku obcí Východní Krkonoše (příloha orig. zápisu)
  5. rozpočtové změny (příloha orig.zápisu)
  6. poskytnutí slevy při prodeji čp.94, 95 a 99 na Novém Světě ve výši 40% z odhadní ceny za podmínek, že převod vlastnictví bude proveden po zaplacení kupní ceny, kupní cena musí být zaplacena do 1 roku po podpisu kupní smlouvy
  7. prodej bytu 2+1 v čp.72 na Pietteho nám. komerčním způsobem a to nejvyšší konkrétní nabídce
  8. odměny předsedovi finančního a předsedovi kontrolního výboru dle nařízení vlády č. 37/2003 ze dne 22.1.2002 (příloha orig. zápisu)

  9/4/03 Zastupitelstvo města vybírá:
  • bankovní ústav Československá obchodní banka a.s., variantu - pevná sazba po celou dobu splácení úvěru na rekonstrukci Základní školy ve Svobodě nad Úpou (příloha orig.zápisu)

  10/4/03 Zastupitelstvo města navrhuje:
  1. odvolání s odkazem na ustanovení § 84, odst. 2 písm.h zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění pana Ing. Milana Oravce z představenstva akciové společnosti VaK a.s. Trutnov s platností ke dni konání řádné valné hromady této společnosti
  2. jmenování s odkazem na § 84 odst. 2, písm. h zákona č. 128/2000 sb., o obcích v platném znění pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města do orgánu akciové společnosti VaK s platností ke dni konání řádné valné hromady této společnosti

  11/4/03 Zastupitelstvo města pověřuje:
  • Radu města ustavit komisi, která bude realizovat akci Rekonstrukce Základní školy ve Svobodě nad Úpou

  12/4/03 Zastupitelstvo města ruší:
  • předkupní právo na dům čp.541 v ulici 5.května ve Svobodě n.Ú.

  13/4/03 Zastupitelstvo města jmenuje:
  1. starostku města Dagmar Berrovou jako zástupce města do rady KRNAP
  2. starostku města Dagmar Berrovou jako zástupce města do Dozorčí rady Nadačního fondu na pomoc Policii ČR

  14/4/03 Zastupitelstvo města deleguje:
  • s odkazem na ustanovení §84 odst. 2 písm.g zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na řádnou valnou hromadu akciové společnosti VaK

  Hlasování o usnesení:
  pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0

Jednání zastupitelstva města Svobody nad Úpou bylo ukončeno v 19:45 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva města Svoboda nad Úpou ze dne 18.3.2003 byl vyhotoven dne 24.března 2003.


Dagmar Berrová Ověřovatelé:
starostka města RSDr. Ivo Šubrt
Karel Riegel