Úvod Úřední deska
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Rekonstrukce č.p. 473

DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Úřední deska
Záměr města č. 19/2020 PDF Tisk Email
Středa, 02 Prosinec 2020 06:49
V příloze je k dispozici Záměr města č. 19/2020 ze dne na prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 561 m2 , druh pozemku zahrada.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.19-2020.pdf)Záměr města č. 19/2020[ ]321 Kb2.12.2020 06:51
 
Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva dne 14.12.2020 PDF Tisk Email
Středa, 02 Prosinec 2020 05:37
V příloze najdete pozvánku na 15.veřejné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které proběhne v pondělí dne 14.12.2020 od 18,00 hodin v kongresovém sálu hotelu PROM, na adrese Pietteho nám. 27, Svoboda nad Úpou. !!!! Účast osob na jednání se připouští pouze s ochranou dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) !!!!, a to v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11.2020, č.j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Pozvánka na 15 zasedání s programem.pdf)Pozvánka s programem[ ]75 Kb2.12.2020 05:40
 
DSO Krkonoše - svazek města a obcí - návrh rozpočtu 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026 PDF Tisk Email
Středa, 25 Listopad 2020 09:14

Více informací naleznete v přiložených souborech.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Příloha_1_Návrh_rozpočtu_2021.pdf)Příloha_1_Návrh_rozpočtu_2021.pdf[ ]128 Kb25.11.2020 09:19
Stáhnout tento soubor (Příloha_3_Střednědobý_výhled_2022_2026.pdf)Příloha_3_Střednědobý_výhled_2022_2026.pdf[ ]111 Kb25.11.2020 09:19
 
Organizační opatření PDF Tisk Email
Pondělí, 23 Listopad 2020 09:24

Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 a dle úkolů uložených usnesením vlády České republiky č. 1202 ze dne 20.11.2020 (dále jen „usnesení vlády č. 1202“, o přijetí krizových opatření a v souladu s usnesením Města Svobody nad Úpou č.RM/489/38/2020 ze dne 9.10.2020 vydává ROZHODNUTÍ o dočasném omezení úřední hodin Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu.

S ohledem na usnesení vlády č. 1202 ze dne 20. listopadu 2020 bude budova Městského úřadu s účinností od 23.listopadu 2020 od 00:00 hodin do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřena mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci rukou a budou dodržovat rozestupy. Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:


Pondělí 08:00 – 10:00 a 14:00 – 17:00
Středa 08:00 – 10:00 a 14:00 – 17:00


Více informací naleznete v přiloženém souboru

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích PDF Tisk Email
Pátek, 20 Listopad 2020 10:52

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen “zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), k podnětu evidovanému pod čj. MUTN 94663/2019 ze dne 11.11.2019, podatele, kterým je Správa silnic Královehradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále též „podatel“), oznamuje, že po posouzení podnětu, jeho projednání a písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu čj. KRPH-115702/Čj-2020-051006 ze dne 02.03.2020 v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu. Více informací naleznete v přílohách.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (2019_8989.pdf)2019_8989.pdf[ ]180 Kb20.11.2020 10:57
Stáhnout tento soubor (situace_1.pdf)situace_1.pdf[ ]978 Kb20.11.2020 10:57
Stáhnout tento soubor (situace_2.pdf)situace_2.pdf[ ]665 Kb20.11.2020 10:57
 
Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021 PDF Tisk Email
Středa, 18 Listopad 2020 00:00
V příloze je k dispozici návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021 včetně všech 4 příloh. Návrh rozpočtu byl projednáván na jednáních Rady města ve dnech 19.10.2020 a 9.11.2020. Veřejné projednávání návrhu rozpočtu proběhne na 15. veřejném zasedání Zastupitelstva města v pondělí 14.12.2020 od 18,00 hodin. Připomínky mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11.12.2020 do 11,00 hodin nebo pak ústně přímo na jednání zastupitelstva.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Návrh_Rozpočet města Svobody nad Úpou na rok 2021.pdf)Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021[ ]322 Kb11.11.2020 11:04
Stáhnout tento soubor (1_Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu na rok 2021.pdf)Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu[ ]137 Kb11.11.2020 11:04
Stáhnout tento soubor (2_Příloha č. 2 - Komentář k návrhu  Rozpočtu na rok 2021.pdf)Příloha č. 2 - Komentář k návrhu rozpočtu[ ]343 Kb11.11.2020 11:04
Stáhnout tento soubor (3_Příloha č. 3 - ZŠ a MŠ_Rozpočet 2021 - plán nákladů a výnosů.pdf)Příloha č. 3 - Rozpočet ZŠ a MŠ[ ]116 Kb11.11.2020 11:03
Stáhnout tento soubor (4_Příloha č. 4 - DPS_Rozpočet 2021 - plán nákladů a výnosů.pdf)Příloha č. 4 - Rozpočet DPS[ ]147 Kb11.11.2020 11:03
 
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje PDF Tisk Email
Pondělí, 02 Listopad 2020 17:01

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Dokumentace návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území je v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), od 20. října 2020 vystavena k veřejnému nahlédnutí. Více informací v přílozeném souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Verejna_vyhlaska_priloha.pdf)Verejna_vyhlaska_priloha.pdf[ ]141 Kb2.11.2020 17:04
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 29 Červenec 2020 05:38

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, více informací v příložených souborech.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (33784_2020_MZE_16212.pdf)33784_2020_MZE_16212.pdf[ ]219 Kb29.7.2020 05:40
Stáhnout tento soubor (OOP_cj_33784_2020_Priloha_c_1_27_7_2020.pdf)OOP_cj_33784_2020_Priloha_c_1_27_7_2020.pdf[ ]1644 Kb29.7.2020 05:40
 
Opatření obecné povahy dle zákona o lesích PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Duben 2020 08:57

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydal podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  - celé znění opatření včetně přílohy viz příloha.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf)17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf[ ]1388 Kb6.4.2020 08:58
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212.pdf)17110_2020_MZE_16212.pdf[ ]259 Kb6.4.2020 08:58
 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Leden 2020 08:49

V příloze je kdispozici koncepce prevence krimininality na léta 2020-2021

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Koncepce prevence kriminality.pdf)Koncepce prevence kriminality.pdf[ ]734 Kb23.1.2020 08:49
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 11 Prosinec 2019 12:11

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství. Více informací v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf)OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf[ ]665 Kb11.12.2019 12:14
Stáhnout tento soubor (63920_2019_MZE_16212.pdf)63920_2019_MZE_16212.pdf[ ]208 Kb11.12.2019 12:14
 
Záměr města č. 9/2017 PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Květen 2017 11:30
V příloze je Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Případný prodej bude podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici zde). K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však 400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.09-2017.pdf)Záměr města č. 9/2017[ ]690 Kb22.5.2017 11:42
 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00

Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032.

 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00
Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738.
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření PDF Tisk Email
Neděle, 18 Prosinec 2016 00:00
Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech - dokumenty rozpočtového hospodaření - viz příloha.
Závěrečné účty města a rozpočty města jsou zveřejněny v sekcích Dokumenty a formuláře ke stažení - Závěrečný účet města a Rozpočet Města Svobody nad Úpou.
V sekci Dokumenty - Rozpočet najdete dokument Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2024.
Všechny dokumenty jsou pak k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí u účetní Mětského úřadu.
Informace o rozpočtech obce, úprav rozpočtu a jejich plnění lze nalézt na Monitor Min. financí ČR zde http://monitor.statnipokladna.cz/2019/