dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou
Kostelní 526
542 24 Svoboda nad Úpou
telefon: 499 871 177, 499 871 178
IČO: 49290738
email: dps.svoboda@tiscali.cz
Zřizovací listina příspěvkové organizace (*.doc 115kB)
Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace (*.doc 28kB)

Ředitel: Ing. Zuzana Škarková
Účetní: Růžena Feltová

Poslání
Cílová skupina
Veřejný závazek
Principy poskytování sociálních služeb
Podmínky pro přidělování bytů v DPS (*.doc 39kB)


Zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou/dále jen DPS/ je Město Svoboda n.Úpou. Od 1.1.2007 je DPS rozděleno do 4 ekonomických úseků:
 1. Správa
 2. Pečovatelská služba
 3. Bytové hospodářství
 4. Stravovací provoz

Pečovatelská služba
        Pečovatelská služba má své zázemí v Domě s pečovatelskou službou - ve středisku osobní hygieny, kde máme koupelnu, prádelnu, zázemí pro pečovatelky , ordinaci lékaře, a správu zařízení. Provoz je dán vlastní směrnicí provozu SOH a prádelny včetně ceníku služeb.
        Podle zákona 108/2006 Sb o sociálních službách § 80 máme uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb.

Pracovní tým:

 • Jana Burešová - pečovatelka
 • Jana Zdichyncová- pečovatelka
 • Jitka Jetmarová - pečovatelka
 • Zlata Hallerová - pečovatelka
 • Jiří Stránský - řidič pečovatelské služby

Poslání
        Posláním pečovatelské služby Svoboda n.Úpou je poskytovat pečovatelskou službu takovým způsobem, který umožňuje seniorům a zdravotně postiženým zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.Nabízet služby, které jsou úměrné požadavkům klientů tak, abychom podporovali jejich samostatnost, aby využívali své zachované schopnosti, vedli svůj nezávislý život a mohli spolurozhodovat o formě péče.

nahoru


Cílová skupina

 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením - jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ošetřovatelskou péči, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech , mají sníženou schopnost zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb, ale pro důstojný život ve svém prostředí potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci.

 2. Pečovatelskou službu/dále jen PS/ poskytujeme v jejich vlastních domácnostech včetně DPS a zařízení pečovatelské služby Středisko osobní hygieny a prádelna PS ve spolupráci s rodinnými příslušníky, ošetřujícím lékařem a jinými organizacemi.

 3. Občané od 18-ti v plném invalidním důchodu s jakýmkoli fyzickým omezení pokud je PS schopna ve spolupráci s rodinou a jinými organizacemi poskytnout péči, která zaručuje důstojný život v domácím prostředí.

 4. Rodiny ve kterých se narodily více jak 3 děti nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně 2 děti.

 5. Pečovatelská služba si vyhrazuje právo neposkytnou PS osobám agresivním , dále lidem, kteří svým jednáním ohrožují na zdraví a majetku přímo sebe nebo své okolí, lidem ,kteří vážně porušují pravidla slušného chování , zákonné normy a projevují hrubou neúctu k personálu poskytujícímu mu péči a dále i těm, kteří odmítají finanční plnění související s pobíráním těchto služeb.


Nabídka služeb:
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, včetně holení
  • pomoc s celkovou hygienou těla, mytí vlasů, event. ostříhání
  • jednoduché ošetřovatelské úkony
 3. Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
  • donáška, nebo dovážka oběda
  • poskytnutí oběda v jídelně DPS
  • pomoc při přípravě jídla
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • velký úklid, mytí oken
  • nákupy a běžné pochůzky
  • donáška příprava pevných otopů
  • praní a žehlení prádla
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovod k lékaři, kadeřníkovi, do knihovny apod.

        Úhrada za úkony pečovatelské služby je daná zákonem 108/2006 Sb o sociálních službách a prováděcí vyhláškou 505/2006 - výše úhrady pro pečovatelskou službu Svoboda n.Ú. byla schválena zřizovatelem dne 15.12.2006 pod č.j. 12/3/06

Úhrada úkonů:

 • ošetřovatelské úkony 15,-Kč
 • úkony běžné osobní hygieny 10,-Kč
 • příprava a podání jídla 20,-Kč
 • nákup DPS 40,-Kč/týdně /je jedno jestli se jedná o 1 velký nákup 1x týdně, nebo každý den malý
 • nákup autem 30,-Kč
 • dovážka oběda 7,--11,-Kč
 • dovážka oběda okolní obce 10,- -15,-Kč
 • donáška oběda DPS 2,-Kč
 • dovážka léků 30,-Kč
 • běžný úklid 20,-Kč
 • mytí podlahy, luxování 30,-Kč
 • doprovod na odborné vyšetření 70,-Kč
 • doprava k lékaři,kadeřníkovi apod. 30,-Kč
 • příprava a kontrola braní léků 2,-Kč
 • převlečení ložního prádla 2,-Kč
 • vynesení odpadu 2,-Kč
 • mytí společných prostor 60,-Kč/měs
 • mimořádné úkony 100,-Kč

        Úhrada za úkony ,které se týkají osobní hygieny a praní prádla jsou ve směrnici o provozu SOH a prádelny. O poskytnutých úkonech vedou pečovatelky předepsanou evidenci a po ukončení měsíce výkaz o provedených úkonech a peníze předají účetní zařízení ke kontrole a dalšímu zpracování . Pečovatelská služba se poskytuje bezplatně těm uživatelům, kteří mají osvědčení - podle zákona 255/1946 o příslušnících ČS armády v zahraničí a některých účastnících národního boje za osvobození a podle zákona 119/1990 o mimosoudních rehabilitacích.

nahoru


Veřejný závazek
        Poskytovat pečovatelskou službu takovým způsobem, který neodporuje standardům kvality sociálních služeb,které máme vypracované pro potřeby našeho zařízení , všichni pracovníci jsou se standardy ztotožněni a postupují v souladu se zněním.

Krátkodobé cíle:

 • zajistit občanům města Svoboda n.Úpou dostupnou terénní pečovatelskou službu
 • respektovat a podporovat dosavadní způsob života
 • zajistit dobrou informovanost o našich službách
 • pomáhat uživatelům udržet si dobré rodinné a
 • přátelské vazby
 • poskytovat kvalitní a odbornou službu využíváním standardů kvality služeb
Střednědobé cíle:
 • podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů
 • zvyšovat kvalifikaci pracovníků PS
 • zvážit možnost poskytování pečovatelské služby do okolních obcí
Dlouhodobé cíle:
 • vybudovat středisko pečovatelské služby pro region východní Krkonoše, prohloubit spolupráci s okolními obcemi
nahoru


Principy poskytování sociálních služeb

 1. Pracovníci poskytují sociální služby uživatelům takovým způsobem,který zamezuje porušování jejich lidských a občanských práv, dbají na zachování jejich lidské důstojnosti a soukromí,zachovávají mlčenlivost o údajích týkající se těchto osob, přičemž tato povinnost platí i po skončení pracovního poměru /§100 odst.1 zákona č.108/2006 o sociálních službách.

 2. Pracovníci při poskytování sociální služby jsou povinni dbát na to, aby uživatelé sociálních služeb měli právo na výběr a mohli se podílet na rozhodování o způsobu poskytování služeb, aby uživatelé sociálních služeb byli jejich partnery,přičemž nesmí zneužívat závislosti, bezmoci, zdravotního stavu nebo jiného obdobného postavení uživatele sociální služby k vlastnímu nebo cizímu prospěchu.

 3. Pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu , barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci,náboženské a politické přesvědčení.Respektují individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života.Respektují svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí služby, postupují nedirektivně tj. formou nabídky. Pomáhají se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace. Na žádné formě diskriminace nespolupracují a neúčastní se jí.

 4. Pracovníci jsou zodpovědní za celoživotní vzdělávání, dbají na zvyšování prestiže svého povolání, odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší úrovni.Vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace řídí se vnitřními předpisy .

 5. Pracovníci pečovatelské služby Svoboda n.Úpou uznávají a poskytují takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb zůstávali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem života, využívat své vlastní možnosti a schopnosti.


nahoru